شرکت خدمات بیمه ای تامین سازان

تامین سازان نماینده حقوقی برتر بیمه ایران در 5 سال متوالی


به مناسبت سالگرد 30 سالگی تامین سازان
بیمه بدنه خود را با 10% تخفیف بیشتر بخرید

تخفیف
ثالث و بدنه
بیمه خود را انتخاب نمایید.

تخفیف

Looking for a different insurance product?

ثالث

رنت کاران

موتورسیکلت

سرمایه

زنان خانه دار

آتش سوزی

قایق و کشتی